VOORWAARDEN, DISCLAIMER, PRIVACY & COOKIES

VOORWAARDEN
1. De website www.stemfie.be (de ‘Website’) geeft een overzicht van stemfies. Informatie en foto’s worden weergegeven op basis van #stemfie #stemfies onder meer via Twitter en Instagram.
2. Wij behouden ons het recht voor om informatie en foto’s met #stemfie #stemfies te weigeren of te verwijderen. Voorts behouden wij ons het recht voor om informatie en foto’s te weigeren of te verwijderen indien deze bijvoorbeeld doch niet uitsluitend een louter commercieel, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, etc. karakter hebben. Tegen deze beslissingen is geen enkel beroep mogelijk.
3. Auteursrechten van de foto’s behoren de auteurs toe.
4. Deze website heeft niet tot doel om aan te zetten om zogenaamde ‘stemfies’ te maken louter om hiervan een overzicht te geven. Stemmen in België is geheim.

DISCLAIMER
5. Deze Disclaimer is van toepassing bij elk bezoek van onze Website en kan op elk moment eenzijdig gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. De loutere raadpleging van deze Website impliceert uw aanvaarding. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk moment, informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.
6. U gaat ermee akkoord dat u de Website niet zal aanwenden voor illegale doeleinden of in strijd met deze voorwaarden. U aanvaardt de Website niet te zullen gebruiken op een wijze die zou kunnen lijden tot schade, overlast of het niet functioneren van de Website of welke het genot van andere gebruikers zou kunnen verstoren. U zal geen informatie trachten te achterhalen die niet openbaar ter beschikking werd gesteld via de Website.
7. Wij hebben deze Website met de meeste zorg ontwikkeld en besteden uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de Website bevinden. Dit belet niet dat er zich op deze Website steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige voorafgaande kennisgeving.
8. De gegevens die zich op deze Website bevinden worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over ons en de door ons aangeboden dienstverlening. Deze Website houdt op geen enkele wijze een advies in. De toepasbaarheid van de informatie op de Website is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden.
9. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Website of schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze Website of waarnaar verwezen wordt.
10. Wij kunnen niet aansprakelijkheid gehouden worden voor het niet of niet naar behoren functioneren van de Website. Wij kunnen niet aansprakelijkheid gehouden worden voor virussen, hacking en ander computermisdrijven veroorzaakt door derden.
11. Wij kunnen in geen geval aansprakelijkheid gehouden worden voor de inhoud van websites welke een link leggen naar deze Website of naar welke deze Website een link legt. Het staat u vrij websites van derden te raadplegen. Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke gegevens die u verschaft aan derde partijen via hun website en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft.
12. De intellectuele eigendomsrechten op de Website, de logo’s, de informatie, etc, … horen ons toe en/of zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of het geheel van deze Website onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toelating, is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. De gegevens op de Website mogen louter voor informatieve doeleinden gebruikt worden met uitsluiting van elke vermenigvuldiging, distributie, commercialisering of exploitatie onder derden. Het is de bezoeker toegelaten de informatie te printen of tijdelijk te bewaren met het oog op persoonlijk gebruik indien de inhoud integraal ongewijzigd blijft. Het verwijzen en of linken op een andere website naar deze Website kan enkel mits onze voorafgaande schriftelijke toelating.

PRIVACY
13. Deze Privacy Policy is van toepassing bij elk bezoek van onze website (de ‘Website’), en kan op elk moment eenzijdig gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. De loutere raadpleging van deze Website impliceert uw aanvaarding. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk moment, informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.
14. De door u meegedeelde gegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet).
15. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van de gegevens zelf.
16. Deze gegevens kunnen door ons verwerkt worden met het oog op ons klantenbeheer, direct marketing en prospectie-activiteiten, etc.
17. U heeft het recht op inzage en verbetering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. U heeft tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing en prospectie-doeleinden.
18. Persoonsgebonden gegevens worden in principe niet overgedragen aan derden. Niettemin verbinden wij ons ertoe uw toestemming te vragen inden wij overwegen om de verstrekte gegevens over te dragen aan derden. U heeft het recht om u hiertegen te verzetten.
19. Wij kunnen uw persoonsgebonden gegevens evenwel openbaar maken aan een derde op verzoek van elke wettelijk geautoriseerde overheid, of zelfs op ons eigen initiatief indien wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking vereist is om de wetten en reglementen na te leven, om onze rechten of onze goederen, de Website of de gebruikers ervan, te beschermen en/of te verdedigen, of, in bijzondere omstandigheden, om onze veiligheid, deze van onze klanten, van de Website en/of de gebruikers ervan te beschermen.
20. Wij behouden ons het recht voor bij raadpleging van de Website gegevens te registeren zoals uw IP-adres, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de kwaliteit van de Website en onze dienstverlening te verbeteren.

COOKIES
21. Wij behouden ons het recht voor om ‘cookies’ te gebruiken. Dit zijn kleine bestanden die een server naar de browser stuurt met de bedoeling deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug te sturen om ervoor te zorgen dat een volgende bezoek aan de Website vlotter verloopt. Cookies worden voor een beperkte periode op de harde schijf van uw computer geplaatst. U kan de instellingen van uw computer aanpassen om cookies te weigeren. Op basis van cookies kunnen wij ook nagaan of onze statistiekinstrumenten goed functioneren.
22. Wij behouden ons het recht voor verschillende soorten cookies te gebruiken. Wij gebruiken thans de volgende cookies:
– Google Analytics cookies: bekijk hierover meer via http://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html
23. Cookies maken het niet mogelijk om u persoonlijk te identificeren.
24. De meeste internet browsers zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden. U kan bestaande cookies verwijderen en cookies weigeren via uw browser instellingen. Dit varieert van browser tot browser. Consulteer de Help-functie van uw browser indien nodig. Indien u cookies verwijdert of niet toestaat kan het zijn dat u niet van alle functionaliteiten van de Website kan genieten.

De nietigheid of ongeldigheid van één of meerder bepalingen van de Voorwaarden, Disclaimer, Privacy & Cookies heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van overige bepalingen tot gevolg.

De Voorwaarden, Disclaimer, Privacy & Cookies worden beheerst door het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil.

Stemfie.be is een initiatief van Monto bleu BVBA, Willendriesstraat 13, 2812 Muizen, BE 0543.842.970. Alle rechten voorbehouden.